EXPLORE EVERYTHING YOU NEED

PROJEKTY UNIJNE

Projekt nr POIR.02.03.06-24-0028/22-00 „PROXIS SP. Z O. O. – projekt Eurograntu planowany do realizacji w ramach programu HORIZON EUROPE” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa POIR.02.00.00. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, POIR.02.03.00. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie POIR.02.03.06. Granty na Eurogranty.

Przedmiotem projektu jest złożenie wniosku na EUROGRANT w ramach programu Horizon, EIC ACCELERATOR OPEN, EIC, (HORIZON-EIC-2022-ACCELERATOR-01). W ramach projektu spółka PROXIS ubiega się o środki na stworzenie systemu blockchain pozwalającego na kontrolę procesu produkcyjnego zielonego żelazokrzemu.

Wartość projektu:64 000,00 zł

Dofinansowanie z UE:64 000,00 zł

Realizacja projektu:od 2022-03-01 do 2023-03-31
Projekt nr POIR.02.03.02-24-0024/17 „Innowacyjna eksploracja drogą do efektywnego wydobycia – przygotowanie kompleksowej i efektywnej kosztowo metodyki prospekcji wraz z zaprojektowaniem odpowiedniego modelu wydobycia złóż wysokojakościowych kwarcytów na potrzeby przemysłu metalurgicznego” był finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Celem projektu było przygotowanie kompleksowej metodyki umożliwiającej pozyskanie kwarcytów, spełniających wyśrubowane normy dla potrzeb metalurgicznych w celu zaoferowania innowacyjnej usługi klientom spółki Proxis. Finalnym rezultatem projektu jest przygotowanie całej ścieżki oceny parametrów kwarcytów dla potrzeb branży metalurgicznej. Nowatorska metodologia badawcza pozwoli lepiej ocenić czy charakter chemiczny oraz fizyko-mechaniczny kwarcytów spełnia wyśrubowane normy jakościowe – dzięki innowacyjnej koncepcji prac laboratoryjnych, po drugie pozwoli zminimalizować ilość odwiertów wiertniczych – dzięki zastosowanym badaniom geofizycznym, aż w końcu po trzecie – zaproponować nowoczesną koncepcję wydobycia i przeróbki kwarcytów – dzięki nieszablonowemu podejściu w projektowaniu zakładu górniczego.

Projekt realizowany był z udziałem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Efektem realizacji projektu jest innowacyjna usługa polegająca na wszechstronnej analizie przydatności kwarcytów do celów metalurgicznych (m.in. produkcji stopów żelaza i krzemu) wraz z zaprojektowaniem kompleksowej metodyki całości prac eksploracyjnych i dokumentacyjnych oraz przygotowaniem efektywnego kosztowo modelu technicznego zakładu górniczego dla wyselekcjonowanego złoża.

Wartość projektu:236 356,80 zł

Dofinansowanie z UE:153 728,00 zł

Realizacja projektu:16.08.2017 – 30.09.2018
Projekt nr POIR.02.03.02-24-0067/15-00 „Opracowanie kompleksowego programu prospekcji złóż, opartego na zastosowaniu innowacyjnych metod geoinformatycznych” był finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Celem projektu było opracowanie innowacyjnej usługi, która pozwoli na minimalizację kosztów oraz skrócenie czasu prowadzenia badań złóż surowców, jednocześnie z zachowaniem minimalnego wpływu na środowisko naturalne, co umożliwi firmom poszukiwawczym rozwój kolejnych projektów poszukiwawczych. Usługa polega na udostępnieniu i zaprojektowaniu pełnego programu analizy geoinformatycznej, stanowiącej główny element programu poszukiwania złóż surowców. Bazuje na automatycznej identyfikacji minerałów i skał na podstawie nowoczesnej analizy satelitarnych zdjęć hiperspektralnych.

Projekt realizowany był z udziałem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Efektem jest opracowany model i ścieżka interpretacyjna prospekcji złóż (wprowadzona innowacja produktowa).

Wartość projektu:405 900 zł

Dofinansowanie z UE:264 000 zł

Realizacja projektu:1.01.2017 – 31.12.2017
Projekt nr POIR.01.02.00-00-0166/16-00 „Opracowanie holistycznych rozwiązań prospekcyjnych umożliwiających pozyskanie chromitów o odpowiednich parametrach fizykochemicznych przeznaczonych do produkcji wysokojakościowych dodatków stopowych (CrExplo)” był finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania Sektorowe programy B+R.

Projekt zakłada wypracowanie innowacyjnej, nisko kosztowej i ekologicznej metody prospekcji potencjalnych złóż chromitów, przeznaczonych do produkcji wysokojakościowych dodatków stopowych. Metoda obejmuje holistyczne ujęcie standardowych prac poszukiwawczych, algorytmów geoinformatycznych, a także koncepcyjnych metod geofizyki prospekcyjnej wraz z ich zastosowaniem na szeroką skalę w prospekcji złożowej.

Ze względu na swoje strategiczne znaczenie chrom znajduje się na liście surowców krytycznych Unii Europejskiej. Innowacyjne rozwiązania prowadzące do dalszej, pełnej diagnostyki potencjalnych złóż chromitu ze szczególnym uwzględnieniem typu podiform, występujących zwłaszcza w Europie, zapewnią stabilny i bezpieczny rozwój europejskich producentów żelazostopów, wpłyną na zwiększenie ich konkurencyjności na rynku światowym, co znajdzie bezpośrednie odzwierciedlenie w rozwoju europejskiego sektora metalurgicznego.

Efektem jest innowacyjna metoda prospekcji, która pozwoli na:

Wartość projektu:2 906 582,78 zł

Dofinansowanie z UE:2 264 972,17 zł

Realizacja projektu:1.03.2017 – 31.03.2019